SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne spletnega mesta Opti.Space so sestavljeni v skladu z relevantno zakonodajo in v skladu z mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Spletno mesto Opti.Space, dostopno na neposredni spletni povezavi https://opti.space (spletno mesto), upravlja Opti.Space, spletne storitve d.o.o., Mesarska cesta 22, 1000 Ljubljana, matična številka: 8425795000, ID za DDV: 88192458, ki je informacijska družba in hkrati tudi ponudnik storitev v povezavi s spletnim mestom (v nadaljevanju: »mi«, »Opti.Space«). Opti.Space je tudi lastnik in upravljavec spletnih mest, dostopnih na domenah www.opti-space.de, www.opti-space.com in www.opti-space.net.

Splošni pogoji poslovanja urejajo poslovno razmerje med Opti.Space in Kupci, med Opti.Space in Ponudniki ter med Opti.Space in Končnimi uporabniki (Kupci, Ponudniki in Končni uporabniki skupaj »Uporabniki«) pri uporabi storitev, ki jih preko spletnega mesta omogoča Opti.Space.

Opti.Space si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja, vključno s spremembami cen storitev. Morebitne spremembe splošnih pogojev poslovanja bodo objavljene na spletni strani https://opti.space in začnejo veljati s trenutkom objave ali kasneje, po preteku določenega obdobja, če bo tako zapisano. Obveznost vsakega Uporabnika je, da se sam seznani preko spletnega mesta ali je prišlo do sprememb splošnih pogojev in kakšne so te spremembe. Opti.Space bo zagotovil, da bo obvestilo o spremembah splošnih pogojev jasno razvidno na spletnem mestu.

Soglašanje s tem splošnimi pogoji v celoti je pogoj, da lahko uporabljate storitve, ki jih Opti.Space omogoča preko spletnega mesta. Če ne soglašate s temi splošnimi pogoji, ste nemudoma dolžni prenehati uporabljati naše storitve. Enako velja v primeru, da ne soglašate z naknadnimi spremembami splošnih pogojev.

Zadnjič osveženo: julij 2020


 1. INFORMACIJE O NAS

Ime podjetja: Opti.Space, spletne storitve d.o.o.
Sedež podjetja: Mesarska cesta 22, 1000 Ljubljana
E-poštni naslov: info@opti-space.com
Telefonska številka: 00386 41 317 215
ID za DDV: 88192458
Matična številka: 8425795000
Vpis v sodni register: 30.04.2019
Poslovni račun: SI56 3400 0101 9568 722
Odgovorna oseba: Sabina Veronika GolobOpti.Space je informacijska družba, ki opravlja digitalno storitev spletne tržnice (glej v nadaljevanju točko iii. Storitve). Krovni zakon za delovanje Opti.Space je Zakon o informacijski varnosti (ZinfV).Opti.Space ni:Dostopnost informacij:

Opti.Space se zavezuje, da bo Uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),

 • bistvene elemente opisa storitev,

 • pogoje izvršitve storitve,

 • vsi stroški morajo biti jasno in nedvoumno določeni in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in morebitne druge stroške,

 • način in rok plačila,

 • časovno veljavnost ponudbe (če je ta časovno omejena),

 • rok, v katerem je še možno preklicati rezervacijo in pogojih za preklic rezervacije; poleg tega tudi o tem, kakšni so stroški preklica rezervacije,

 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.

  STORITEV

  ZA PONUDNIKA:

  Ponudnik je lahko lastnik Poslovnega prostora. V primeru da ni lastnik, mora sam zagotoviti vsa potrebna dovoljenja in soglasja, da Poslovni prostor lahko ponuja preko spletnega mesta.

  Vrsta Poslovnih prostorov glede na namen uporabe, je določena s strani Opti.Space. Enako velja za druge kriterije glede Poslovnih prostorov (npr. lokacija, zahtevana infrastruktura, zahtevana oprema, itd.).

  ZA KUPCA:

  Kupec je lahko končni uporabnik poslovnega prostora Ponudnika. Lahko pa Kupec poslovni prostor Ponudnika uporablja za opravljanje svoje storitev, ki jih ponuja drugim osebam (stranke oziroma “Končni uporabniki”).

  Spletno mesto omogoča funkcionalnost, ob uporabi katere Kupec svojim Končnim uporabnikom posreduje podatke o lokaciji poslovnega prostora, dostopu, uri izvajanja storitve Kupca ter omogoča izvoz teh podatkov v elektronski koledar (npr. Google Calendar) Končnega uporabnika. Uporaba te funkcionalnosti s strani Kupca je v njegovi popolni diskreciji (ni obvezna).

  Končni uporabnik je stranka Kupca. Uporabnik v prostorih Ponudnika koristi storitve, ki jih ponuja Kupec.

  OPTI.SPACE:

  Opti.Space ni stranka pravnega in poslovnega razmerja, ki ga preko spletnega mesta skleneta Ponudnik in Kupec, niti ni stranka pravnega in poslovnega razmerja z med Kupcem in Končnim uporabnikom. Opti.Space v razmerju do Uporabnikov ponuja le spletno platformo (spletno tržnico), ki omogoča sklepanje poslovnih in pravnih razmerij med Uporabniki (npr. sklenitev pogodbe o najemu Poslovnega prostora). Opti.Space kot spletna tržnica povezuje ponudbo in povpraševanje pri najemu Poslovnih prostorov (storitve, ki jih Opti.Space ponuja preko spletnega mesta). Pri tem gre za različne tipe Poslovnih prostorov ter za različna trajanja najema.

  Kot storitev informacijske družbe se šteje storitev, ki se opravi odplačno, na daljavo (brez osebne navzočnosti strank), elektronsko (preko spletnega mesta) ter se v celoti prenaša, sprejema in pošilja z elektronskimi sredstvi (opredelitev po Zakonu o informacijski varnosti – ZinfV).

  Opti.Space omogoča Uporabnikom dostop do spletnega mesta in do storitev, ki jih spletno mesto omogoča tekom delovanja spletnega mesta.

  V primeru, da Kupec in Ponudnik preko spletnega mesta skleneta pravno in poslovno razmerje (npr. pogodbo o rabi oziroma najemu prostora), Opti.Space v nobenem primeru ne odgovarja za obveznosti po tej pogodbi, kot sta jih dogovorili stranki pogodbe, niti nima iz te pogodbe nobenih pravic. Odgovornost Opti.Space za kršitve pogodbenih določil, sklenjenih med Kupcem in Ponudnikom, je v celoti izključena. Nobena izmed strank pravnega in poslovnega razmerja nima do Opti.Space možnosti zahtevka regresnega plačila.

  Enako velja, da je odgovornost Opti.Space v celoti izključena tudi v primeru sklenjenega pravnega in poslovnega razmerja med Kupcem in Končnim uporabnikom.

  Omejitev odgovornosti za škodo:

  Drugi relevantni dokumenti Opti.Space:

  • Cenik storitev: Stroški storitev uporabe spletne platforme Opti.Space in drugi pogoji zaračunavanja le-teh so določeni v Ceniku storitev.

  • Politika odpovedi: način odpovedi rezervacije Poslovnega prostora in s tem povezani stroški.

  • Politika zasebnosti: način zbiranja in obdelave osebnih podatkov Kupcev ter pravice Kupcev, ki jih imajo iz tega naslova.

  • Politika piškotkov: način uporabe in vrste piškotkov, ki jih uporablja Opti.Space pri obisku spletnega mesta s strani Uporabnika


  1. PONUDNIKI

  Ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je lastnik poslovne nepremičnine, ki je predmet ponudbe na spletnem mestu oziroma lahko s to nepremičnino (»Poslovni prostor«) razpolaga na način, da jo odda v najem oziroma v uporabo.

  Obveznosti, zaveze in izjave Ponudnika:

  • spoštovanje dogovorov z Opti.Space: Ponudnik se zavezuje spoštovati vse dogovore, sklenjene z Opti.Space.

  • uporabniškega računa: Ponudnik se zavezuje sprejeti vse potrebne ukrepe, da ima dostop do uporabniškega računa (glej točka v. Uporabniki) le zakoniti zastopnik Ponudnika oziroma druga oseba na podlagi pooblastila zakonitega zastopnika Ponudnika, ki pooblaščencu dopušča sklepanje pravnih poslov v imenu in za račun Ponudnika;

  • pravna dopustnost razpolaganja: Ponudnik izjavlja, da ima vsa potrebna soglasja za ponujanje Poslovnega prostora preko spletnega mesta ter da s ponujanjem Poslovnega prostora ne krši nobenih veljavnih pravnih dogovorov s tretjimi osebami.

  • ustreznost Poslovnega prostora: Ponudnik se zavezuje, da bo preko spletnega mesta ponujal le Poslovne prostore, ki so primerni za uporabo, z vidika zagotavljanja varne rabe prostora, urejenosti in ustrezne opremljenosti prostora. Ponudnik tudi zagotavlja, da je prostor brez skritih napak, ki bi lahko na kakršenkoli način ogrožale Kupca v času uporabe poslovnega prostora.

  • prikaz resničnega stanja Poslovnega prostora: Ponudnik se zavezuje, da bo na spletnem mestu objavil informacije o Poslovnem prostoru (vizualno ali opisno), ki odražajo dejansko stanje Poslovnega prostora.

  • pravice intelektualne lastnine: Ponudnik se zavezuje, da je uporabniška vsebina (glej (vii. Pravice intelektualne lastnine) last Ponudnika in da z objavo vsebin na spletnem mestu ne krši nobenih intelektualnih pravic tretjih.

  • pripravljenost poslovnega prostora: Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru potrditve rezervacije s strani Kupca, Poslovni prostor pripravil na način in v času, kot je dogovorjeno v pogodbi med Ponudnikom in Kupcem.

  • objava ocen ali mnenj Kupcev: Ponudnik soglaša z objavo ocen in mnenj kupcev glede Poslovnega prostora, ki jih Opti.Space lahko objavi na spletnem mestu.

  • določitev cene: Ponudnik je izključno odgovoren za določitev cene najema Poslovnega prostora. Cena objavljena na spletnem mestu, se šteje kot veljavna cena. Ponudnik lahko ceno poljubno spreminja, brez retroaktivne veljave:

   • sprememba cene za urne rezervacije ne bo vplivala na znesek, zaračunan za urne rezervacije, ki so že bile potrjene, tudi če se taka rezervacija po urah še ni začela;

   • spremembe cene za mesečne rezervacije ne bodo vplivale na znesek, zaračunan v času trajanja rezervacij za mesečne rezervacije.

  • obveznost plačila storitev Opti.Space: Ponudnik se zavezuje pravočasno poravnati vse finančne obveznosti, ki jih ima do Opti.Space.

  • obveznost plačila drugih obveznosti: Ponudnik se zavezuje plačati vse davke in druge dajatve, ki bi Ponudniku nastali iz naslova oddajanja Poslovnega prostora z uporabo storitev spletnega mesta. Odgovornost Opti.Space za te finančne obveznosti Ponudnika je v celoti izključena.

  zagotovitev nadomestnega prostora: če se pred začetkom ali med trajanjem najema Poslovnega prostora izkaže, da Ponudnik iz različnih razlogov ne more Kupcu zagotoviti normalne oziroma pravočasne uporabe Poslovnega prostora, mora Ponudnik Kupcu nemudoma zagotoviti nadomesten prostor, ki ima glede velikosti, opremljenosti, funkcionalnosti in lokacije enake ali podobne lastnosti, kot jih ima rezervirani Poslovni prostor.

 • hišni red in druga pravila: Ponudnik mora Kupca na ustrezen, jasen in razumljiv način seznaniti s pravili uporabe Poslovnega prostora. Kupec mora potrditi razumevanje hišnega reda Ponudnika in ta pravila tudi sprejeti. K spoštovanju pravil uporabe Poslovnega prostora so zavezani vsi, ki jim Kupec dovoljuje uporabo Poslovnega prostora. V primeru, da škodo povzroči oseba, ki ni Kupec, to ne izključuje odgovornosti Kupca do Ponudnika.

 • opis opreme in infrastrukture Ponudnika: Kupcu mora biti jasno sporočeno, katera oprema in infrastruktura Ponudnika mu je na voljo med uporabo Poslovnega prostora in v kakšen obsegu.

 • namenska uporaba Poslovnega prostora: dopusten namen uporabe Poslovnega prostora mora biti poznan Kupcu pred sklenitvijo pogodbe o najemu.

 • odstop od pogodbe: razlogi za odstop od pogodbe, Kupca ali Ponudnika, morajo biti jasno zapisani. Enako morajo biti zapisani drugi učinki, ki nastopijo v primeru predčasne odpovedi pogodbe (npr. glede plačila).

 • opredelitev stroškov: stroški, ki jih bo imel Kupec v zvezi z uporabo Poslovnih prostorov, morajo biti jasno zapisani in na ustrezen način sporočeni Kupcu. Skriti stroški za kupca so prepovedani.

 • pogoji podnajema: v kolikor Ponudnik dovoljuje Kupcu podnajem poslovnega prostora, morajo biti pogoji podnajema (sprejemljive dejavnosti, odgovornost Kupca za ravnanja Izvajalca) jasno opredeljeni.

  V skladu s politiko Opti.Space ima Ponudnik tri možnosti zaračunavanja stroškov oddajanja Poslovnega prostora:

  1. Ponudnik sam zaračuna storitev Kupcu na koncu meseca (v tem primeru je Ponudnik dolžan sam zaračunavati in poskrbeti za plačilo storitev Kupca, kot tudi plačilo storitev Opti.Space) po prejetem obračunu storitev 1. dne v mesecu za pretekli mesec.

  Ponudnik zaračunava storitev Kupcu na koncu meseca, Opti.Space za Ponudnika (za tuj račun) obračuna prvega v mesecu stroške opredeljene pod točko b in c v naslednjem odstavku, za predhodni mesec.

  Ponudnik znotraj uporabniškega računa izbere nastavitev sprotnega plačevanja rezervacij za posamezno lokacijo in Opti.Space za Ponudnika (za tuj račun) zbira naslednja plačila:

  za urne rezervacije, cene za urne rezervacije, ki so bile (i) dokončane ali (ii) preklicane, vendar niso povrnjene v skladu s politiko odpovedi,

  za dnevne rezervacije, cene za dnevne rezervacije, ki so bile (i) dokončane ali (ii) preklicane, vendar niso povrnjene v skladu s politiko odpovedi,

  za mesečne rezervacije, cene za mesečne rezervacije, ki so bile (i) začete, (ii) obnovljene ali (iii) odpovedane, vendar stroški niso bili povrnjeni v skladu s politiko odpovedi.

  Ponudnik ima možnost znotraj uporabniškega računa v nastavitvah posamezne lokacije nastaviti način, po katerem se stroški obdelave rezervacije obračunajo kupcu.

  Opti.Space bo Uporabniku vrnil razliko med pobranimi plačili in zaračunanimi plačili za storitve Opti.Space v roku 8 dni po prejetem plačilu s strani kupca po opravljeni storitvi (rezervaciji), razen za mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu.

  Opti.Space bo Ponudniku plačal znesek v roku 15 dni po začetku meseca za tekoči mesec oziroma v skladu s prejetim plačilom s strani Kupca storitve.

  Opti.Space bo 1.dan v mesecu za pretekli mesec zaračunal Kupcu skupni znesek opravljenih rezervacij za prejšnji mesec in vrnil razliko Uporabniku med pobranimi plačili in zaračunanimi plačili za storitve Opti.Space v roku 8 dni po prejetem plačilu s strani Kupca, razen za mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu.

  Kontaktni in plačilni podatki:

  izključno odgovoren za zagotavljanje točnih kontaktnih in plačilnih podatkov, povezanih z uporabniškim računom Ponudnika;

 • dolžan voditi popolne in točne zapise o uporabi Poslovnega prostora in plačilu Kupca storitve;

 • Opti.Space si pridružuje pravico:

  • do revizije zapisov Ponudnika iz prejšnjega odstavka;

  • do začasnega zadržanja plačila, v kolikor Ponudnika zaprosi za posredovanje davčnih ali drugih podatkov, Ponudnika pa teh podatkov neutemeljeno ne zagotovi

  • zmanjšati plačilo Ponudniku, v primeru da Opti.Space nastanejo stroški, kot posledica napačnih plačilnih (bančnih) podatkov Ponudnika.

  Za katerekoli rezervacije (urne, dnevne, tedenske, mesečne), rezervirane preko spletnega mesta, Ponudnik soglaša, da bo plačal stroške storitve v višini in na način, kot je določena v Ceniku storitev - paketi.

  Ponudnik in Opti.Space poravnata svoje obveznosti in terjatve z naslova rezervacije Poslovnega prostora preko spletnega mesta z obojestranskim pobotom na osnovi katerega Opti.Space nakaže Ponudniku razliko.

  Mesečna naročnina za Opti.Space paket se plačuje 1.v mesecu za tekoči mesec, preostali zneski vezani za promet se plačujejo po obračunu in so za to izstavljene račune do 5.dne v mesecu z zapadlostjo 15 dni.

  Opti.Space ne jamči za plačila Ponudniku za zneske, ki jih Opti.Space ni v celoti prejel od Kupca.


  1. KUPCI

  Kupec je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki s Ponudnikom sklene oziroma lahko sklene poslovno in pravno razmerje glede najema Poslovnega prostora in ki s Ponudnikom stopi v stik preko uporabe Storitev spletnega mesta.

  V primeru da je Kupec fizična oseba, mora biti Kupec star najmanj 18 let in imeti poslovno sposobnost.

  Obveznosti, zaveze in izjave Kupca:

  • celoten strošek najema Poslovnega prostora: Kupec potrjuje razumevanje, da se v ceno najema Poslovnega prostora, lahko dodatno prišteje strošek obdelave rezervacije. Višina tega stroška je odvisna od ponudnika plačilnih storitev.

  • sprejemljivost storitve: Kupec se zavezuje, da bo poslovni prostor Ponudnika uporabljal v skladu in z namenom, kot je bil dogovorjen s Ponudnikom.

  Zaračunavanje najema:

  Popust oziroma promocijska koda, ki je lahko objavljena na spletnem mestu pri posameznem Ponudniku ali v drugih oblikah sporočil, omogoča Kupcu posebne ugodnosti pri stroških najema Poslovnega prostora in jo bo mogoče izkoristiti v roku, ki bo naveden na spletnem mestu, pri posameznemu Ponudniku.

  Stroški odpovedi:

  UPORABNIKI

  Obveznosti, zaveze in izjave Uporabnikov (Kupcev in Ponudnikov):

  • vzpostavitev uporabniškega računa: predpogoj za uporabo storitev spletnega mesta in za sklenitev pravnega in poslovnega razmerja med Kupcem in Ponudnikom glede najema ali drugega načina uporabe Poslovnega prostora je, da Kupec in Ponudnik na spletnem mestu ustvarita lasten uporabniški račun. Znotraj uporabniškega računa Opti.Space omogoča različne funkcionalnosti, prilagojene za posamezen tip Uporabnikov.

  • posredovanje pravilnih, ažurnih podatkov in informacij: Uporabnik se pri uporabi storitev, ki jih ponuja spletno mesto, zavezuje posredovati pravilne, natančne podatke. V primeru spremembe podatkov, se Uporabnik zavezuje podatke pravočasno ažurirati;

  • varovanje varnosti računa: vsak Uporabnik prevzema vso odgovornost za varnost svojega uporabniškega računa. Dolžnost vsakega Uporabnika je, da zagotovi ustrezne ukrepe (operativne, tehnološke), ki preprečujejo nepooblaščen dostop do uporabniškega računa;

  • posredovanje informacij Opti.Space-u: Uporabnik se zavezuje, da bo Opti.Space-u na zaprosilo posredoval vse informacije, nujno potrebe za izvajanje storitev preko spletnega mesta, v kolikor Opti.Space utemeljeno izkaže, da te informacije potrebuje.

  • pravni status Opti.Space: Uporabnik potrjuje razumevanje pravnega statusa Opti.Space, in sicer na način, da Opti.Space deluje kot informacijska družba (spletna tržnica), ne pa kot nepremičninski ali kak drug posrednik.

  • pravno razmerje: Uporabnik potrjuje razumevanje strank poslovnega razmerja pri najemu Poslovnega prostora, in sicer na način, da sta edini strani pravnega razmerja Kupec in Ponudnik. Opti.Space ni stranka pravnega razmerja.

  • podajanje mnenja, ocene: uporabniški račun Uporabnika omogoča, da Uporabnik po zaključku pogodbenega razmerja (najema), poda oceno ali mnenje glede nasprotne stranke:

   • Ponudnik za Kupca;

   • Opti.Space si pridružuje pravico, da mnenja Kupcev glede Ponudnikov in mnenja Končnih uporabnikov glede Kupcev objavi na spletnem mestu.

    • seznanjenost z drugimi dokumenti Opti.Space: Uporabnik potrjuje, da se je pred začetkom uporabe storitev spletnega mesta, seznanil z drugimi dokumenti Opti.Space (npr. cenik storitev) in da pogoje v teh dokumentih sprejema.

    • zaveze glede uporabe spletnega mesta: Uporabnik se zavezuje, da se bo pri uporabi spletnega mesta:

     • vzdržal uporabe avtomatizirane skripte za zbiranje informacij ali drugačne interakcije s storitvijo ;

     • vzdržali uporabe ročne ali avtomatske programske opreme, naprav, skript, robotov, stranskih vrat ali drugih sredstev ali procesov ali »spletnih pajkov«, »spletnih črvov« za dostop do spletnih strani ali drugih storitev, ki jih vsebuje storitev Opti.Space;

     • vzdržal lažnega predstavljanja osebe ali subjekta, ali lažnega navajanja ali napačne predstave pripadnosti osebi ali subjektu, vključno z dajanjem vtisa, da vsebina, ki jo je Uporabnik naložil, objavil, prenesel, distribuiral ali omogočil kako drugače, izvira iz Opti.Space;

     • vzdržal nalaganja, objavljanja, prenašanja, distribuiranja ali drugačnega nedovoljenega ali nepooblaščenega oglaševanja promocijskega gradiva, »neželene pošte«, »verižnih pisem«, »piramidnega sistema« ali katere koli druge prepovedane oblike nagovarjanja;

     • da ne bo nalagal, objavil, prenašal, distribuiral, shranjeval ali drugače javno na spletnem mestu objavljal zasebnih informacij tretje osebe, vključno z naslovi, telefonskimi številkami, e-poštnimi naslovi, številkami za DDV in številkami kreditnih kartic;

     • da ne bo motil ali poškodoval storitev Opti.Space z virusi, avtomatskim brisanjem sporočil, trojanskimi konji, škodljivimi programskimi kodami, zasipanjem s pingi, onemogočanjem storitve, stranskimi vrati, ponarejanjem podatkovnih paketov ali ponarejanjem naslova IP, ponarejenimi preusmeritvenimi informacijami, ali s ponarejenimi elektronskimi naslovi pošiljatelja ali podobnimi metodami ali tehnologijami;

     • da ne bo ustrahoval ali nadlegoval drugega Uporabnika ali promoviral seksualnega gradiva, nasilja ali rasne, spolne, verske diskriminacije, diskriminacije na podlagi državljanstva, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti;

     • da ne bo naložil, objavljal, prenašal, distribuiral ali drugače dajal na voljo gradiv, ki kršijo avtorske pravice, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine tretje osebe;

     • da ne bo nalagal, objavljal, prenašal, distribuiral ali kako drugače omogočili gradiva, ki je obrekljivo, obsceno, žaljivo, sovražno ali podžigalno;

     • da ne bo nalagal, objavljal, prenašal, distribuiral ali kako drugače omogočil gradiv, ki bi predstavljala, spodbujala ali dajala navodila za kaznivo dejanje;

     • da ne bo uporabil ali poskusil uporabiti drugega računa, storitve ali sistema brez dovoljenja Opti.Space ali ustvarili lažne identitete v storitvi;

     • da ne bo uporabil storitev na način, ki bi lahko povzročil navzkrižje interesov ali spodkopal kvalitete storitve z izmenjavo / trgovanjem ocen storitve z drugimi uporabniki ali pisanjem ali spodbujanjem k lažnim ocenam storitve;

     • da ne bo uporabil storitev na način, ki krši katerokoli zakonodajo ali drugače izvajal nezakonite dejavnosti v zvezi z vašo uporabo storitve;

     • da ne bo naložil, objavil, prenašal, distribuiral, shranjeval ali kako drugače dajal odgovorov, komentarjev, mnenj, analiz ali priporočil, za katera nima dovoljenj niti jih ni usposobljen zagotavljati in

     • da ne bo naložil, objavljal, prenašal, distribuiral, skladiščil ali kako drugače dal na voljo vsebine, ki je po izključni presoji Opti.Space sporna, ki omejuje ali onemogoča tretji osebi uporabo spletnega mesta ali ki lahko povzroči škodo ali odgovornost za Opti.Space ali njene uporabnike.

    • izvensodno reševanje spora: v primeru kakršnega koli spora med Uporabnikom in Opti.Space se Uporabnik zavezuje, da bo spor najprej poskušal rešiti po izvensodni poti. V kolikor se to izkaže kot neuspešno, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani.

    Zaprtje uporabniškega računa


    1. OPTI.SPACE

    Stroški, ki jih zaračunava Opti.Space:

    Opti.Space za storitve, ki jih ponuja preko spletnega mesta, zaračunava nadomestilo. Stroški so podrobneje opisani v Ceniku Storitev.

    Opti.Space lahko Uporabnikom zaračunava tudi stroške drugih ponudnikov (npr. stroške ponudnikov plačilnih storitev), če so ti stroški povezavi s storitvami Opti.Space. Uporabnik mora biti s tem stroški seznanjen predhodno in z njimi soglašati.

    • diskrecija glede Uporabnikov: Opti.Space si pridružuje pravico, da brez kakršnega koli pojasnila, prepove Uporabniku uporabljati storitve preko spletnega mesta ali da mu delno omeji storitve oziroma da mu ne omogoči ustvariti uporabniški račun na spletnem mestu.

    • diskrecija glede Poslovnih prostorov: Opti.Space po lastnem preudarku določi, kakšne vrste nepremičnin se lahko ponujajo v najem preko spletnega mesta. Enako velja za postavljanje drugih minimalnih standardov za Poslovne prostore, predvsem standarde, ki predpisujejo zahtevane karakteristike glede opreme Poslovnega prostora, infrastrukture, ki je v zgradbi ali v okolici, dostopa do Poslovnega prostora in drugo. Opti.Space si pridrižuje pravico, da spreminja pogoje glede sprejemljivosti Poslovnega prostora.

    • diskrecija glede trajnega ali začasnega zaprtja uporabniškega računa: Opti.Space lahko Uporabniku kadar koli začasno ali trajno omeji dostop do uporabniškega računa, v primeru da ima Opti.Space utemeljene razloge za tako odločitev.

    • diskrecija glede pregleda Poslovnega prostora: Opti.Space si pridružuje pravico in Ponudnik mu mora to omogočiti, da opravi fizičen ogled Poslovnega prostora. Opti.Space mora tak ogled najaviti vsaj 24 ur pred nameravanim ogledom.

    • diskrecija glede uporabe pridobljenih ocen Uporabnikov: Opti.Space si pridružuje pravico, da za svoje interne potrebe prosto razpolaga s pridobljenimi ocenami in mnenji Uporabnikov. Na osnovi teh ocen Opti.Space lahko sprejema določene poslovne odločitve v zvezi s posameznimi Uporabniki.

    • diskrecija glede storitev in spletnega mesta: Opti.Space lahko kadar koli spremeni storitve, ki jih ponuja preko spletnega mesta. Prav tako lahko Opti.Space na kakršen koli način spreminja vsebino spletnega mesta.

    • razmerje do Opti.Space: Uporabnik potrjuje razumevanje, da Opti.Space pri sklepanju poslovnega in pravnega razmerja med Ponudnikom in Kupcem ter med Kupcem in Končnim uporabnikom, ne nastopa kot nepremičninski posrednik, pač pa kot informacijska družba, ki ponuja digitalne storitve (digitalna tržnica);

    • delovanje spletnega mesta: Opti.Space se zavezuje po svojih najboljših močeh zagotavljati nemoteno delovanje spletnega mesta, do katerega se dostopa preko računalnika ali preko mobilnih aparatov. V primeru, da zaradi nedelovanja spletnega mesta Ponudniku nastane škoda, Opti.Space za to škodo ne odgovarja. V primeru, da Uporabniku zaradi uporabe spletnega mesta nastane škoda na programski ali strojni opremi, Opti.Space za to škodo ne odgovarja. Opti.Space bo storil vse kar je v njegovi moči, da bo zagotavljal varen obisk spletnega mesta, da bo pravočasno odkrival napake in jih odpravljal na način, da ne bo povzročal škode Uporabnikom.

    • preverjanje ustreznosti Uporabnikov: Opti.Space nima obveznosti preverjanja ustreznosti Uporabnikov, lahko pa to počne po lastni diskreciji. Opti.Space ne prevzema odgovornosti za neprimerne Uporabnike. Dolžnost vsakega Uporabnika je, da pred sklenitvijo poslovnega in pravnega razmerja, preveri ustreznost nasprotne stranke;

    • preverjanje ustreznosti Poslovnih prostorov: Opti.Space nima obveznosti preverjanja ustreznosti prostorov, lahko pa to počne po lastni diskreciji. Opti.Space ne prevzema odgovornosti za neprimerne Poslovne prostore. Kupec ima dolžnost preveriti poslovni prostor, preden sklene poslovno in pravno razmerje s Ponudnikom;

    • prepoved diskriminacije Ponudnikov: Opti.Space obaravnava vse Ponudnike pod enakimi pogoji. V primeru, da Opti.Space na spletnem mestu ponuja svoje Poslovne prostore, za Opti.Space veljajo enaki pogoji kot za ostale Ponudnike.

    • kršenje pravic intelektualne lastnine: v primeru, da Uporabnik z objavo vsebin na spletnem mestu krši intelektualne pravice tretjih oseb, je v takem primeru kakršna koli odgovornost Opti.Space izključena.

    • preverjanje pravne skladnosti in vsebine pogodb med Uporabniki: Opti.Space ni seznanjen z vsebino pogodb, ki jih med seboj sklepajo Uporabniki. Opti.Space ne nadzoruje vsebine teh pogodb, niti ne presoja pravne skladnosti in zakonitosti teh pogodb. Kakršna koli odgovornost Opti.Space iz naslova nezakonitosti teh pogodb, je v celoti izključena.

    • kršitev pogodbe o najemu: v primeru, da Kupec ali Ponudnik kršita določila pogodbe o najemu ali druge pogodbe, ki sta jo sklenila med sabo, je odgovornost Opti.Space za te kršitve oziroma za škodo, ki nastane kot posledica teh kršitev, izključena.

    • objavljanje ocen, komentarjev Uporabnikov: Opti.Space si pridružuje pravico, da mnenja Kupcev glede Ponudnikov in Končnih uporabnikov glede Kupcev objavi na spletnem mestu. Prav tako si Opti.Space pridržuje pravico, da na osnovi mnenja Ponudnika (ali več Ponudnikov) glede posameznega Kupca pripravi profil Kupca, na osnovi katerega ima diskrecijo pri tem, ali ima lahko ta Kupec na spletnem mestu še naprej uporabniški račun.

    • odgovornost za poškode Kupca ali Končnih uporabnikov: Opti.Space ne odgovarja za poškodbe Kupca ali Končnih uporabnikov, ki bi temu nastale kot posledica uporabe Poslovnega prostora.

    • odgovornost za škodo Poslovnega prostora: Opti.Space ne odgovarja za nobene poškodbe, ki bi jih med uporabo storil Kupec ali Končni uporabnik na opremi Poslovnega prostora ali na drugi opremi ali infrastrukturi Ponudnika. To vključuje tudi poškodbe, ki so rezultat normalne rabe opreme in infrastrukture Ponudnika.

    • OPTI.SPACE, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJEGOVI ZAPOSLENI, AGENTI, PODRUŽNICE ALI DOBAVITELJI NAPRAM UPORABNIKOM ALI NAPRAM TRETJIM OSEBAM NISO ODGOVORNI ZA NOBENO POSREDNO, POSLEDIČNO, NAKLJUČNO ALI SICER POVZROČENO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA, IZGUBLJENE PODATKE, TELESNE POŠKODBE ALI MATERIALNO ŠKODO, KATERE KOLI VRSTE, KI IZHAJAJO IZ UPORABE STORITEV, KI JIH OPTI.SPACE PONUJA PREKO SPLETNEGA MESTA, VSEBINE ALI DRUGIH MATERIALOV, DOSTOPNIH PREK ALI PRENESENIH IZ SPLETNEGA MESTA, ALI UPORABE PROSTORA S STRANI KUPCA, ČETUDI JE OPTI.SPACE VEDEL, ALI JE BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. NE GLEDE NA NAVEDENO PA OPTI.SPACE, V NAJVEČJEM OBSEGU, DOVOLJENIM Z ZAKONOM, NI ODGOVOREN ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI IZHAJA IZ POSLOV, DOGOVOROV ALI SPOROV MED PONUDNIKI IN KUPCI.

    OPTI.SPACE NUDI V TEH SPLOŠNIH POGOJIH OPISANE STORITVE UPORABNIKOM, Z NAVEDENIMI IZJEMAMI, ZATO OPTI.SPACE IN PONUDNIKI ZANIKAJO IN ZAVRAČAJO KAKRŠNE KOLI DRUGE IZJAVE IN JAMSTVA V ZVEZI S STORITVIJO IN PROSTORI, BODISI IZRECNE ALI IMPLICIRANE, VKLJUČNO Z IMPLICIRANIMI ZAGOTOVILI PRAVNIH NASLOVOV OZ. PRAVIC, PRODAJANOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE.


   • OPTI.SPACE NE MORE JAMČITI IN NE POSREDUJE PONUDNIKOM NITI KUPCEM, PONUDNIKI PA NE MOREJO JAMČITI IN NE ZAGOTOVITI KUPCEM, POSEBNIH REZULTATOV IZ UPORABE STORITVE ALI PROSTORA.


   • BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA, OPTI.SPACE NE ZAGOTAVLJA IN NE JAMČI, DA SO PROGRAMSKE OPREME, VSEBINE ALI MATERIALI, KI SO NA VOLJO PREKO SPLETNEGA MESTA, TOČNI, POPOLNI, ZANESLJIVI ALI BREZ NAPAK.


   • OPTI.SPACE NE ZAGOTAVLJA IN NE JAMČI, DA BO STORITEV ALI REZERVACIJA PROSTORA SPREJEMLJIVA GLEDE NA ZAHTEVE KUPCA.


   • OPTI.SPACE NE ZAGOTAVLJA IN NE JAMČI DA VSAK PROSTOR USTREZA VELJAVNIM PRAVNIM STANDARDOM IN DA JE VAREN TER PRIMEREN ZA NAMENJENO UPORABO.


   • OPTI.SPACE NE JAMČI, DA BO STORITEV PREKO SPLETNEGA MESTA VEDNO IN POVSOD NA VOLJO NEPREKINJENO ALI VARNO, DA SO VSE NAPAKE ODPRAVLJENE, ALI DA SO STORITVE ALI STREŽNIKI BREZ VIRUSOV IN DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT.

   ZGORNJE IZJAVE O IZKLJUČITVI ODGOVORNOSTI OPTI.SPACE SE UPORABLJAJO V NAJVEČJEM OBSEGU, KI JE DOVOLJEN PO VELJAVNI ZAKONODAJI.

   Ti splošni pogoji in ostali dokumenti Opti.Space, ki so za Uporabnike dostopni preko spletnega mesta, so celoten sporazum med Uporabnikom in Opti.Space glede uporabe storitve in nadomeščajo vse predhodne dogovore med Uporabnikom in Opti.Space v zvezi z uporabo storitev Opti.Space preko spletnega mesta.

   Če Opti.Space ne izvaja ali ne uveljavlja pravic ali določb teh splošnih pogojev, to ne pomeni odpovedi tem pravicam. Če se ugotovi, da je katerakoli določba teh splošnih pogojev nezakonita, nična ali neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb. Ti splošni pogoji niso prenosljivi na tretje osebe.

   Reševanje sporov med Uporabniki:

   Opti.Space ima pravico, ne pa obveznost v sporu med Uporabniki delovati kot mediator.


   1. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

   Pravice intelektualne lastnine (splošno)

   Vse vsebine na spletnem mestu, vključno z uporabniško vsebino, modeli, besedilom, grafiko, slikami, video posnetki, informacijami, programsko opremo, zvočnimi in drugimi datotekami ter njihovo izbiro in razporeditvijo (»Vsebina spletnega mesta«) so last Opti.Space, Uporabnikov ali dajalcev njihovi pravic uporabe.

   Vsebine spletnega mesta ni dovoljeno spreminjati, kopirati, distribuirati, urejati, reproducirati, prenašati, nalagati, prikazovati, objavljati ali prodajati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v celoti ali delno, razen tistih, za katere to izrecno določajo ti splošni pogoji.

   Uporabniki lahko dostopajo do storitve in vsebine spletnega mesta ter ju uporabljajo, prenesejo ali natisnejo pa le dele vsebine spletnega mesta v razumnem število izvodov, do katerih so Uporabniki pridobili dostop (a) izključno za osebno, nekomercialno uporabo ali ( b) izključno zaradi sklicevanja tretjih oseb na storitev ali za sestavljanje zbirke oglasov za prostore prek storitve ("zbirka"), če uporabnik ohrani vse avtorske ali druge lastniške navedbe na vseh kopijah takšnih vsebin spletnega mesta.

   Pravice intelektualne lastnine Ponudnikov - profil

   Ponudniku je dovoljeno na spletnem mestu prikazati določene podatke v zvezi s Ponudnikom ali s podjetjem oziroma organizacijo Ponudnika, vključno z vašim prostorom (profilom).

   Profil Ponudnika bo drugim Uporabnikom prikazal določene podatke o registraciji in drugo vsebino o ponudniku, vključno s Poslovnim prostorom Ponudnika, ki ga v uporabo nudite preko spletnega mesta (vsebina profila).

   Ponudnik na spletnem mestu ne sme v okviru vsebin o posameznem prostoru/lokaciji navesti svojega naziva in nagovarjati na kakršenkoli način Kupca k sklenitvi posla mimo spletnega mesta. V skladu s tem Ponudnik v profilu ne sme navesti naslednjih podatkov:

   ime in naziv Ponudnika;

  • naslov spletne strani;

  • kontaktnih podatkov (npr. elektronska pošta, mobilna številka);

  • katerekoli podatke ali besedne zveze, ki nagovarja Kupce k sklenitvi posla mimo spletnega mesta;

  Ponudnik je izključno odgovoren za vsebino profila, sporočila, opombe, besedilo, informacije, ponudbe, slike, povezave in katerokoli drugo vsebino, ki jo naloži, objavi, prikaže ali drugače zagotovi Opti.Space za prikaz (objavo) na spletnem mestu (uporabniške vsebine).

  Prepovedano je objavljati, pošiljati ali distribuirati uporabniške vsebine, nad katerimi Ponudnik nima avtorskih pravic.

  Pravice intelektualne lastnine Opti.Space

  "Opti.Space" je blagovna znamka družbe Opti.Space d.o.o. "Opti.Space" skupaj z drugimi grafikami, logotipi, modeli, glavo strani, ikonami, skripto in imeni storitev na spletnem mestu predstavlja blagovno znamko ali skupek vseh pravic in upravičenj le-te v Sloveniji in drugih državah ("Opti.Space znamka" ).

  Uporabnik ni upravičen uporabljati oznak Opti.Space znamke ne kot dela blagovnih znamk ne kot dela domenskih imen v zvezi z izdelkom ali storitvijo na kakršenkoli način, ki bi lahko povzročil zmedo ali ustvaril vtis, da Opti.Space podpira izdelek ali storitev.

  Brez predhodnega pisnega dovoljenja Opti.Space znamk Uporabnik ni upravičen na kakršen koli način uporabljati ali razpolagati z znamko Opti.Space.

  Pravica Opti.Space do izbrisa vsebine

  Ponudnik soglaša, da Opti.Space sme pregledati spletno mesto in da sme brez obvestila kadarkoli izbrisati ali odstraniti vsebino spletnega mesta ali uporabniško vsebino po lastni presoji iz katerega koli razloga ali brez razloga, vključno z vsebino Ponudnika, za katero Opti.Space meni in oceni, da krši te splošne pogoje. O tem Opti.Space ni dolžan obvestiti Ponudnika.

  Opti.Space nima varnostnih in shranjevalnih obveznosti glede vsebine Ponudnika. Ponudnik je sam finančno odgovoren za izdelavo varnostnih kopij in nadomeščanje vsebine Uporabnika, ki jo Uporabnik objavi ali shrani na spletnem mestu.

  Opti.Space ne preverja natančnosti, popolnosti, zanesljivosti ali avtentičnosti uporabniške vsebine, niti opisov prostorov ali informacij o razpoložljivosti prostorov, ki jih ponujajo Ponudniki, in ne daje nobenih navedb ali jamstev v zvezi z uporabniško vsebino.  Pravice intelektualne lastnine tretjih

  Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih ponudnikov ter članke, fotografije, besedilo, grafiko, slike, modele, zvok, video, informacije in drugo vsebino ali predmete, ki pripadajo tretjim osebam ali izvirajo od njih (vsebina tretjih oseb).

  Spletnih mest in vsebine tretjih oseb Opti.Space ne preučuje, spremlja ali preverja za zagotovitev točnosti, ustreznosti ali popolnosti in zato Opti.Space ni odgovoren za spletna mesta tretjih oseb, ki so dostopna preko spletnega mesta, ali katere koli vsebine tretje stranke, objavljene na spletnem mestu.

  Opti.Space ne odgovarja za vstope tretjih oseb na stran niti za vsebino njihovih objav, točnost podatkov, žaljivost, mnenja, postopke zasebnosti ali druge politike na spletnih mestih tretjih oseb ali za vsebino le-teh.

  Vključitev, povezovanje ali omogočanje uporabe katere koli spletne strani tretje osebe ali katere koli vsebine tretje osebe ne pomeni odobritve le-te s strani Opti.Space.

  Če se Uporabnik odloči zapustiti spletno mesto in dostopati do spletnih mest tretjih oseb, ali dostopati do vsebin tretjih oseb, ali jih uporabljati, to stori Uporabnik na lastno odgovornost. V takem primeru ti splošni pogoji ne veljajo. Uporabnik je dolžan pregledati veljavne pogoje in pravilnike, vključno s pravili o zasebnosti in prakso zbiranja podatkov na spletnem mestu, s katerega je Uporabnik prišel, ali s katerega je Uporabnik naložili aplikacije oz. na katerem je Uporabnik aplikacije uporabljal.

  Kršenje pravic intelektualne lastnine

  Če ugotovite, da so vam preko spletnega mesta kršene vaše pravice intelektualne lastnine, o tem pisno obvestite Opti.Space.

  ZAČASNA ALI TRAJNA OMEJITEV UPORABNIŠKEGA RAČUNA

  Opti.Space si pridružuje pravico, da lahko trajno ali začasno kadarkoli ukine uporabniški račun Uporabnika ali možnost uporabe storitev preko spletnega mesta v celoti ali delno brez predhodnega obvestila v naslednjih primerih:

  kršitve teh splošnih pogojev;

 • ko ravnanje Uporabnika škoduje Opti.Space ali drugim Uporabnikom spletnega mesta;

 • v primeru negativne ocene drugih Uporabnikov;

 • v primeru lastne diskrecije Opti.Space.

  V primeru trajne ali začasne ukinitve vašega uporabniškega računa ali omejevanja možnosti uporabe storitev na spletnem mestu:

  bodo vse trajajoče ali prihodnje rezervacije Kupca storitve ali Ponudnika takoj prekinjene;

 • lahko Kupcem storitev ali Ponudnikom Opti.Space sporoči, da so bile te rezervacije preklicane;

 • Ponudnikom lahko Opti.Space v celoti povrne stroške za vse potrjene rezervacije Kupca storitve in

 • Ponudnik ne bo upravičen do nadomestila za rezervacije, ki so bile preklicane zaradi trajne ali začasne ukinitve uporabniškega računa.

  KONTAKT

  Če potrebujete kakršnekoli informacije ali pomoč pri spletni ponudbi, oddaji naročil, dostavi, uporabi spletne strani ali vračilu blaga, se lahko obrnete na nas prek elektronskega naslova info@opti-space.com.

 •