SPLOŠNI POGOJISledeča določila in pogoji (»Splošni pogoji«) urejajo uporabo spletnega mesta (»spletno mesto«), vseh aplikacij programske opreme za mobilne naprave Opti.Space (»programska oprema za mobilne naprave«) in vseh povezanih storitev (skupaj s spletno stranjo in "Programsko opremo za mobilne naprave", "storitev"), ki jo je omogočil Opti.Space d.o.o. ("mi," ali "Opti.Space"). Z dostopom, uporabo ali sodelovanjem v storitvi, vi ("vi" ali "Uporabnik") soglašate s temi Splošnimi pogoji. Pridržujemo si pravico, da dele splošnih pogojev, vključno s cenami, kadar koli spremenimo. Če ne soglašate s temi splošnimi pogoji, ste dolžni prenehati uporabljati našo storitev. V primeru spremembe teh splošnih pogojev bomo o navedenem na spletni strani objavili obvestilo vsaj sedem dni po njihovi objavi obveščali o tem, na dnu strani splošnih pogojev pa bomo objavili datum njihove zadnje spremembe. Morebitne revizije splošnih pogojev bodo začele veljati (i) konec navedenega 7-dnevnega obdobja ali (ii) ko prvič po objavi spremembe splošnih pogojev dostopate do ali uporabljate storitev. Če s temi splošnimi pogoji ne soglašate, niste upravičeni uporabljati, do njih dostopati ali sodelovati v naših storitvah (oz. jih nadalje uporabljati, do njih dostopati ali v njih sodelovati).

STORITEV VKLJUČUJE SPLETNO PLATFORMO, NA KATERI LAHKO PONUDNIKI (KOT SO OBRAZLOŽENI SPODAJ) SAMI USTVARIJO SEZNAM PROSTOROV (KOT SO OBRAZLOŽENI SPODAJ), IN NA KATERI SE LAHKO KUPCI STORITVE (KOT SO OBRAZLOŽENI SPODAJ) SEZNANIJO S PROSTORI IN JIH REZERVIRAJO V NEPOSREDNEM STIKU S PONUDNIKI. OBVEŠČAMO VAS, DA OPTI.SPACE NI STRANKA DOGOVOROV MED PONUDNIKOM IN KUPEC STORITVE TER DA OPTI.SPACE NI NEPREMIČNINSKI POSREDNIK, POOBLAŠČENEC ALI ZAVAROVALNI AGENT, TUDI ČE PONUDNIK IN KUPEC STORITVE ZA MEDSEBOJNI DOGOVOR UPORABITA LASTNO POGODBO O RABI OZ. NAJEMU PROSTORA. OPTI.SPACE NE NADZORUJE RAVNANJA PONUDNIKOV, KUPCEV STORITVE IN DRUGIH UPORABNIKOV STORITVE ALI PROSTOROV, NJEGOVA ODGOVORNOST PA JE ZA NAVEDENO IZVZETA V NAJVEČJEM MOŽNEM ZAKONSKO DOVOLJENJEM OBSEGU. SKLADNO S TEMI SPLOŠNIMI POGOJI ALI POGODBO O RABI PROSTORA SE NOBEN DEL DAJATEV NE BO ŠTEL ZA NIČ DRUGEGA KOT ZA NADOMESTILO ZA NUDENJE IN ZAGOTAVLJANJE STORITVE, UPORABO SPLETNE PLATFORME OPTI.SPACE.

Ti splošni pogoji izključujejo vse škodne zahtevke, ki bi lahko nastali zaradi vaše uporabe storitve. Če dostopate do storitve ali jo uporabljate, se strinjate s to verzijo splošnih pogojev.

Računi; Registracijski podatki; Varnost računa

Če želite rezervirati ali kako drugače načrtovati čas v delovnem prostoru ("prostor") drugega uporabnika ali ponuditi oz. kako drugače omogočiti prostor drugemu uporabniku preko te storitve, morate ustvariti svoj uporabniški račun. Skladno s temi splošnimi pogoji so uporabniki storitve, ki rezervirajo ali kako drugače načrtujejo čas v prostoru preko naše storitve, označeni kot "Kupci storitve", uporabniki storitve, ki ponujajo rezervacijo ali kako drugače odstopijo svoj prostor preko naše storitve, pa se imenujejo "ponudniki." Uporabnik je lahko bodisi ponudnik bodisi kupec storitve in lahko ustvari svoj uporabniški račun.

V zvezi z registracijo, uporabo ali sodelovanjem v storitvi (bodisi kot kupec storitev ali ponudnik) izjavljate, da (i) ste/boste podali točne, ažurne in popolne informacije o vas in/ali vaši organizaciji/podjetju, kot to zahteva Opti.Space ("Podatki o registraciji" ); (ii) boste ohranili tajnost vašega gesla in druge podatke v zvezi z varnostjo vašega računa; (iii) boste vzdrževali in takoj posodobili podatke v zvezi z registracijo kot tudi vse ostale podatke.

Ponudniki
Uporabo naše storitve s strani ponudnikov urejajo spodnji členi v Splošnih pogojih. Če uporabljate storitev kot ponudnik, soglašate s splošnimi pogoji kot z ostalimi dokumenti objavljenimi na Opti.SPace strani.

Če storitev uporabljate v imenu in za račun družbe, podjetja ali druge organizacije, izjavljate in jamčite, da ste pooblaščeni za to, da v imenu in za račun družbe, podjetja ali organizacije sprejmete te pogoje ponudnika in da v imenu in za račun družbe ali podjetja nudite storitve. Soglašate, da boste takoj in v celoti izpolnili zahteve Opti.Space za pribavo dodatnih informacij, za katere Opti.Space meni, da so potrebne za to, da sprejme vaše pooblastilo za delovanje v imenu in za račun podjetja ali organizacije. Opti.Space lahko vam ali vašemu podjetju začasno ali trajno prekine dostop do storitve in vašega računa, če ima Opti.Space razlog, da domneva, da niste pooblaščeni za delovanje v imenu podjetja ali organizacije, za katero trdite, da delujete v povezavi s storitvijo.

I. Transakcije med kupci storitev in ponudniki za rezervacijo prostorov
Opti.Space ponuja storitev kot platformo za povezavo ponudnikov in kupcev storitve ter olajša rezervacijo prostorov med ponudniki in kupci storitve. Razumete, potrjujete in soglašate, da Opti.Space ne deluje kot zavarovatelj ali kot kupec storitve ali kot vaš pogodbeni agent ali nepremičninski posrednik. Če kupec storitve zahteva rezervacijo vašega prostora in uporablja vaš prostor, vsak sporazum, ki ga sklenete s takšnim kupcem storitve, velja med vami in kupcem storitve, Opti.Space ni stranka tega sporazuma.

Kot ponudnik se strinjate z naslednjimi določbami:
• sami ste odgovorni za vzdrževanje prostora v varnem stanju in v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, predpisi in odloki ter vsemi veljavnimi gradbenimi in prostorskimi predpisi;
• sami ste odgovorni za to, da je prostor čist in pripravljen za uporabo na začetku vsakega obdobja rezervacije;
• ste izključno odgovorni za to, da rezervacija prostora prek storitve ne krši najemnih ali drugih pogodb, ki se nanašajo na prostor;
• ko potrdite rezervacijo prostora, ki se začne ob določenem času ali na določen datum, morate zagotoviti, da je prostor na voljo kupcu storitve v tistem času ali na ta datum. V primeru, da prostor kupcu storitve v tistem času ali na ta dan ni na voljo, morate kupcu storitve za predmetni termin na razpolago dati drug prostor v isti stavbi enake ali večje velikosti in podobno konfiguracijo za isto ceno.

Oba kupec storitve in ponudnik lahko po zaključku rezervacije prostora pošljeta povratne informacije. Potrjujete in soglašate, da lahko drugi uporabniki javno objavijo ocene in preglede vas ali vašega prostora in da lahko Opti.Space spremlja takšna objavljanja, vendar pa ni odgovoren za dane ocene in preglede ter s tem Opti.Space oprostite odgovornosti od vseh terjatev, tožb, obveznosti ali odškodnine, ki bi izhajale iz ali v zvezi s takšnimi ocenami in pregledi.

II. Plačilo
Kot ponudnik ste izključno odgovorni za določitev cene za vaš prostor prek storitve.
Sprememba cene za urne rezervacije ne bo vplivala na znesek, zaračunan za urne rezervacije, ki so že bile potrjene, tudi če se taka rezervacija po urah še ni začela.

Spremembe cene za mesečne rezervacije ne bodo vplivale na znesek, zaračunan v času trajanja rezervacij za mesečne rezervacije.

Opti.Space ste DOLŽNI OBVESTITI o spremembi cene prek storitve. Neposredno obveščanje kupca storitve ne zadošča in ne bo povečalo cene, določene v storitvi.
V skladu z Opti.Space Zaračunavanjem, bo Opti.Space za vas, za tuj račun zbiral naslednja plačila:

1. za urne rezervacije, cene za urne rezervacije, ki so bile (i) dokončane ali (ii) preklicane, vendar niso povrnjene v skladu s politiko odpovedi,
2. za mesečne rezervacije, cene za mesečne rezervacije, ki so bile (i) začete, (ii) obnovljene ali (iii) odpovedane, vendar stroški niso bili povrnjeni v skladu s politiko odpovedi.

Opti.Space vam bo vrnil razliko med pobranimi plačili in zaračunanimi plačili za storitve ("znesek dolga") v roku 30 dni po koncu opravljene rezervacije, razen za mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu.

Za mesečne rezervacije, ki se začnejo ali obnovijo prvi dan v mesecu, bo Opti.Space ponudniku plačal znesek v roku 30 dni po začetku meseca za tekoči mesec oziroma v skladu s prejetim plačilom s strani kupca storitve.

»Stroški storitev« uporabe spletne platforme Opti.Space in drugi pogoji zaračunavanja le-teh so določeni v Ceniku. Izrecno soglašate, da boste plačali stroške storitve.

Soglašate, da boste plačali vse davke ali dajatve, kot jih naloži upravni organ v zvezi z uporabo ali zagotavljanjem storitve preko Opti.Space. Natančneje, vi sami ste odgovorni za plačilo morebitnih davščin in davkov, tudi davka na dodano vrednost ali dajatev, ki jih naloži kateri koli vladni subjekt v zvezi z vašo uporabo ali zagotavljanjem storitve Opti.Space.

Da bi zagotovili pravilno plačilo ste izključno odgovorni za zagotavljanje in vzdrževanje točnih kontaktnih in plačilnih podatkov, povezanih z vašim računom, vključno z veljavnimi davčnimi podatki. Prav tako ste dolžni voditi popolne in točne zapise o uporabi prostora in plačilu kupca storitve. Opti.Space lahko revidira takšne zapise in drugače potrdi skladnost s temi pogoji ponudnika. Če Opti.Space meni, da je dolžan pridobiti davčne podatke, in jih vi kljub zahtevi ne posredujete, lahko Opti.Space zadrži vaša plačila dokler ne zagotovite teh informacij oz. Opti.Space na primeren način zagotovite in izkažete, da niste oseba ali subjekt, od katerega je Opti.Space dolžan pridobiti davčne podatke. Morebitne bančne provizije, ki bi izhajale iz napake ali opustitve sporočanja podatkov o plačilu oz. kontaktnih podatkov, se lahko odštejejo od vaših plačil. Če izpodbijate katerokoli plačilo po tem sporazumu, morate o tem pisno obvestiti Opti.Space v 30 dneh. Če Ponudnik Opti.Space ne obvesti o navedenem, se šteje, da je Ponudnik odstopil od zahtevka v zvezi s takšnim spornim plačilom.

III. Dodatne izjave in jamstva
Poleg vseh drugih izjav in jamstev v pogojih uporabe izjavljate in jamčite, da:

• je prostor, ki ga ponujate brez kakršnih koli znanih stanj ali stvarnih in skritih napak, ki bi predstavljale nevarnost ali tveganje za varnost kupca storitve; in
• imate pravice za sodelovanje v storitvi kot Ponudnik, vključno z vsemi veljavnimi dovoljenji, ter da vaša udeležba kot Ponudnik v storitvi ne bo kršila ali povzročila kršitve morebitnega sporazuma med vami in tretjo osebo, vključno z najemno pogodbo ali drugim sporazumom, ki se nanaša na prostor.

IV. OPROSTITEV ODGOVORNOSTI
S tem ste brezpogojno oprostili Opti.Space od kakršne koli izgube, odgovornosti, zahtevka, stroška, škode ali izdatkov, vključno z odvetniškimi honorarji, ki ste jih imeli zoper Opti.Space in se na kakršen koli način nanašajo na vašo uporabo storitve.

Prvi neformalni proces soglašate, da se boste v primeru kakršnegakoli spora z Opti.Space, ki bi se na kakršen koli način nanašal na te pogoje ponudnika ali na dostop ali uporabo storitve, najprej obrnili na nas in z nami poskusili spor rešiti izvensodno.

V. MESEČNI POGOJI
Ponavljajoča se mesečna rezervacija se samodejno podaljša za dodatna enomesečna obdobja, razen če posredujete Opti.Space najmanj 60-dnevno obvestilo pred koncem tedaj veljavnega rezervacijskega obdobja prek storitve. S storitvijo MORATE obvestiti Opti.Space. Neposredno obveščanje kupca storitve ni zadostno in ne bo končalo rezervacije kupca storitve prek storitve.

VI. STROŠKI STORITEV
Za katerekoli rezervacije (urne, dnevne, tedenske, mesečne), rezervirane v okviru Opti.Space Zaračunavanja, se ponudnik strinja, da bo plačal stroške storitve v višini 15% bruto rezervacije zaračunane za takšno rezervacijo. Ponudnik je dolžan izstaviti Kupcu Storitve račun za celotni bruto znesek rezervacije (Opti.Space storitve vključene). Ponudnik in Opti.Space poravnata svoje obveznosti in terjatve z naslova Rezervacije z obojestranskim pobotom na osnovi katerega Opti.Space nakaže Ponudniku razliko.

VII. STROŠKI ODPOVEDI
Skladno z Politiko Odpovedi bo za preklicane rezervacije do 24 ur (ali drugačno obdobje, ki ga določi ponudnik) pred rezervacijo zaračunan strošek storitve Opti.Space v višini 5% bruto rezervacije, ki bo zaračunana direktno Kupcu storitve (račun za stroške storno rezervacije bo izstavljen direktno s strani Opti.Space). Za preklicane rezervacije znotraj 24 ur (ali drugačno obdobje, ki ga določi ponudnik) do rezervacije bo ponudnik plačal stroške storitve v višini 15% bruto rezervacije. Kupec storitve v takšnem primeru plača polni znesek rezervacije in razlika (standardna cena kot pri opravljeni storitvi) bo nakazana Ponudniku (račun za celotno vrednost storitve mora izstaviti Ponudnik kot tudi v primeru opravljene storitve).


Transakcije med kupci storitev in ponudniki na platformi Opti.Space
Soglašate in potrjujete, da ta storitev predstavlja platformo, ki vsakomur omogoča najti, določiti termin, nuditi rezervacijo, rezervirati prostor in omogočiti uporabo prostorov. Vaše transakcije, dogovore in interakcije z ostalimi uporabniki (vključno z morebitnimi interakcijami med kupcem storitev in ponudnikem), vključno s transakcijami, komunikacij0 in medsebojnimi dogovori s pomočjo storitve, so opravljene izključno med vami in uporabniki, ter da ste izključno vi odgovorni za transakcije, dogovore in interakcije. Potrjujete, da Opti.Space sam po sebi ne upravlja niti ne prodaja, preprodaja, dobavlja, daje v zakup, prevzame v zakup, ali nadzoruje prostorov, Opti.Space pa prav tako ni posrednik, ponudnik ali kupec storitev prostorov. Opti.Space le ponuja predmetno storitev kot platformo, njegove odgovornosti pa so omejene na: (i) omogočanje dostopnosti do spletne strani, mobilne programske opreme in storitve, ki kupcem storitev in ponudnikom omogočajo neposredno transakcijo in komuniciranje med seboj in (ii ) služi kot posrednik za zbiranje plačil za tuj račun pod pogoji iz razdelka "Plačilo", navedenega spodaj. Opti.Space ni stranka transakcij ali komunikacije med kupcem storitev in ponudnikom, razen v omejenem obsegu, določenem v teh splošnih pogojih. Poleg tega Opti.Space ne preverja ali ocenjuje ponudnikov ali kupcev storitev oz. samih prostorov - vsak ponudnik je izključno odgovoren za preverjanje in ocenjevanje kupcev storitev, ki jim bo odobril dostop do njegovega prostora, vsak kupec storitev pa je izključno odgovoren za ocenjevanje primernosti vseh prostorov, ki jih želi uporabiti. Opti.Space ni dolžan nadzorovati kakovosti, primernosti ali razpoložljivosti prostora ali zanesljivosti, celovitosti ali ravnanja ponudnika ali kupca storitve. Ne glede na te splošne pogoje uporabe ali splošne pogoje za ponudnika pa v primeru, ko Opti.Space ponuja prostor prek storitve kot ponudnik, zanj veljajo isti pogoji, kot veljajo za ostale ponudnike.

Dogovori med kupci storitev in ponudniki
S potrditvijo rezervacije za prostor preko storitve vsak kupec storitev potrdi in soglaša dogovor skleniti neposredno z ponudnikom, katerega posebni pogoji so navedeni ob opisu lokacije pod sekcijo Hišni red in ki vključujejo vse dodatne pogoje in politike ponudnika v zvezi z uporabo prostora, vključno z varnostnimi postopki v stavbi, postopki za dostop do informacij in uporabo IT, največjo dovoljeno zasedenost in druge pogoje ali postopke ponudnika ("Hišni red").
Naslednji izrazi so določeni za vsakokratno rezervacijo v skladu z uporabniškimi podatki in profilom za Prostor, Kupca storitve in Ponudnika.

Za rezervacijo prostora:
• "Čas rezervacije" pomeni datum in čas rezervacije prek storitve;
• "pogoji odpovedi" pomeni pogoje odpovedi, kot so določeni v Politiki odpovedi Opti.Space;
• "ponudnik" pomeni ponudnika in njegov e-poštni naslov ter naslov kot ga je ponudnik določil v svojem profilu ob rezervaciji;
• "kupec storitev" pomeni kupca storitve in e-poštni naslov ter naslov kupca storitve kot jih kupec storitev določi v profilu ob rezervaciji;
• "Prostor" je prostor, ki ga kupec storitev rezervira prek storitve;
• "Polna zasedenost" je zasedenost, ki jo v profilu določi ponudnik ob rezervaciji;
• "stavba" je stavba, v kateri se nahaja prostor, ki ga določi ponudnik v profilu za prostor ob rezervaciji;
• "čas trajanja" je termin rezervacije, ki ga predlaga kupec storitev in potrdi ponudnik, ali minimalno število mesecev od datuma rezervacije, ki jih določi kupec storitev in jih sprejme ponudnik;
• "Cena storitve" je cena, ki jih določi ponudnik za prostor, vključno z urno ali mesečno ceno, ki jih ponudnik navede v profilu za prostor ob rezervaciji;
• "Davki" so davki, kot jih določi ponudnik sam ob izstavitvi računa Kupcu Storitve.

Kot kupec storitev se tako zavežete, da boste vi in vaši zaposleni, zastopniki, pooblaščenci, izvajalci, direktorji, delničarji, predstavniki idr. spoštovali in ravnali skladno s splošnimi pogoji in pogoji določenimi v hišnem redu. V primeru neskladja med določbami hišnega reda in splošnimi pogoji, se upoštevajo pogoji, določeni v hišnem redu. Vsaka potrditev in sprejetje veljavnega hišnega reda kupca storitev kot del izpolnitve rezervacije vzpostavlja pogodbo neposredno med kupcem storitve in ponudnikom. Ponudniki, ne pa tudi Opti.Space, so izključno odgovorni za spoštovanje in upoštevanje vseh potrjenih rezervacij in dajanje na voljo prostorov, rezerviranih prek spletne storitve. Kupci storitev, ne pa tudi Opti.Space, bodo odgovorni za izpolnjevanje morebitne pogodbe o rabi ali najemu prostora in izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodb. Opti.Space ni stranka v pogodbah in zavrača vso odgovornost, ki izhaja iz takih sporazumov, ali je karkoli povezana z njimi. Opti.Space ne deluje kot zavarovatelj ali kot nepremičninski posrednik.

Opti.Space ni dolžan, lahko pa nadzira spore med vami in drugimi uporabniki v zvezi s spletno storitvijo. OPTI.SPACE ZAKONSKO NI ODGOVOREN ZA IZGUBO ALI ŠKODO, NASTALO ZARADI VAŠE TRANSAKCIJE, INTERAKCIJE IN RAVNANJ MED VAMI IN DRUGIMI UPORABNIKI, VKLJUČNO Z VSEMI DOGOVORI, KI JIH SKLENETE PO POGODBAH O RABI ALI NAJEMU PROSTORA. OPTI.SPACE NE NADZORUJE VSEBINE PONUDB PONUDNIKOV, POGOJEV, ZAKONITOSTI ALI PRIMERNOSTI PROSTOROV. OPTI.SPACE S TEM RAZBREMENITE VSAKRŠNIH DOLGOV, TOŽB, OBVEZNOSTI ALI ODGOVORNOSTI, KI IZHAJAJO IZ ALI SO V ZVEZI S KAKRŠNOKOLI TRANSAKCIJO ALI DOGOVOROM, VKLJUČNO S KATERIMIKOLI POGODBAMI O RABI ALI NAJEMU PROSTOROV, OBJAVAMI NA SPLETNI STRANI TER KAKOVOSTI, POGOJEV ALI PRIMERNOSTJO PROSTOROV.

Plačilo
Soglašate s cenami ter drugimi pogoji določanja cen, ki za vas veljajo v zvezi z uporabo storitve, kot je določena v teh splošnih pogojih, in če so vam sicer posredovane preko storitve, s cenami (opredeljenimi spodaj) in stroški storitev (opredeljenimi spodaj). Davki in cene storitev, ki jih plačajo uporabniki v zvezi s storitvijo, niso povračljive, razen če je to izrecno navedeno v teh splošnih pogojih. Opti.Space lahko kadarkoli po lastni presoji spremeni višino cen in stroškov storitve.

Če ste kupec storitev in ste pooblaščeni, da pri ponudniku rezervirate prostor, ob rezervaciji prostora soglašate s plačilom cene za uporabo prostora, kot je ta določena v ponudbi za Prostor ("cena") in ki temelji na opravljeni rezervaciji (na uro, teden, dan ali mesec). Cena storitve za rezervacijo po urah je cena na uro rezervacije, cena storitve za mesečno rezervacijo pa je cena za koledarski mesec rezervacije. "Rezervacije po urah" so rezervacije v trajanju do 24 ur, vključno z vsemi rezervacijami za cel dan, kot tudi s ponavljajočimi se rezervacijami, pri katerih vsaka posamezna rezervacija predstavlja rezervacijo z najkrajšim trajanjem enega koledarskega meseca, vključno z rezervacijami, ki se samodejno podaljšujejo iz meseca v mesec.

Cena storitve vam bo zaračunana na naslednji način: Opti.Space bo zahteval podatke o vaši kreditni kartici ali vašem PayPal računu in naslov za izstavitev računa ali druge podatke o plačilu, pri čemer bo Opti.Space obdelal vaše plačilo kot plačilo v imenu in za račun ponudnika. Ponudnik vam bo in je dolžan izstaviti račun za celoten znesek storitve. Skladno z možnostmi za zaračunavanje storitev Opti.Space, le-ta deluje kot pooblaščeni agent za zbiranje plačil ponudnika, plačilo pa se šteje za izvršeno neposredno ponudniku.

Znesek in čas plačil cene storitve, ki jih v imenu ponudnika obdeluje Opti.Space, temeljijo na opravljeni rezervaciji. Za rezervacijo po urah, opravljeno v okviru opcije Opti.Space, bo Opti.Space obdelal plačila ob času opravljene rezervacije. Pri rezervacijah po urah bo Kupec Storitve plačal cena storitve za skupno število rezerviranih ur, vključno z davki, določenimi v ponudbi za prostor ("plačilo po urni rezervaciji").

Mesečne rezervacije morajo trajati najmanj en koledarski mesec. Za mesečne rezervacije bo Opti.Space obdelal začetno plačilo za take rezervacije takoj po tem, ko potrdite svojo rezervacijo v spletni storitvi. Za mesečne rezervacije bo začetno plačilo enako ceni storitve za cel koledarski mesec rezervacije in vsemi veljavnimi davki.

Ponudniki soglašate s tem, da Opti.Space sprejema plačila od kupcev storitev kot pooblaščenec za sprejemanje vaših plačil (plačila za tuj račun) in da je obveznost Opti.Space, da znesek plača ponudniku, odvisna in pogojena z uspešnim prejetjem povezanih plačil od kupcev storitev. Opti.Space ne jamči za plačila ponudnikom za zneske, ki jih Opti.Space ni uspešno prejel od kupcev storitev.

Vsaka rezervacija, ki jo odpove kupec storitev, se obravnava po določilih, ki veljajo za odpoved v Politiki odpovedi Opti.Space.

Zasebnost
Uporabo storitve ureja tudi naš pravilnik o zasebnosti, katerega kopija je na naslovu https://www.Opti.Space/Home/Privacy-Policy (»Politika zasebnosti«). Če uporabljate storitev, soglašate z določili politike zasebnosti.

Pravice nad vsebino spletnega mesta; Omejeno dovoljenje pravice uporabe
Vse vsebine na spletnem mestu, sicer na voljo prek storitve, vključno z uporabniško vsebino, modeli, besedilom, grafiko, slikami, video posnetki, informacijami, programsko opremo, zvočnimi in drugimi datotekami ter njihovo izbiro in razporeditvijo (»Vsebina spletnega mesta«) so last Opti.Space, njenih uporabnikov ali dajalcev njegovih pravic uporabe. Vsebine spletnega mesta ni dovoljeno spreminjati, kopirati, distribuirati, urejati, reproducirati, prenašati, nalagati, prikazovati, objavljati ali prodajati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, v celoti ali delno, razen tistih, za katere to izrecno določajo ti splošni pogoji. Uporabniki lahko dostopajo do storitve in vsebine spletnega mesta ter ju uporabljajo, prenesejo ali natisnejo pa le dele vsebine spletnega mesta v razumnem število izvodov, do katerih so uporabniki pridobili dostop (a) izključno za osebno, nekomercialno uporabo ali ( b) izključno zaradi sklicevanja tretjih oseb na storitev ali za sestavljanje zbirke oglasov za prostore prek storitve ("zbirka"), če uporabnik ohrani vse avtorske ali druge lastniške navedbe na vseh kopijah takšnih vsebin spletnega mesta.
Razen lastne uporabniške vsebine, vam ni dovoljeno objavljati ali kako drugače distribuirati vsebine spletnega mesta, ne prek interneta ne preko katerega koli intranetnega ali ekstranetnega spletnega mesta, niti vam ni dovoljeno vsebine spletnega mesta vključiti v katero koli drugo bazo podatkov ali v zbirko. Za pridobitev vsebine spletnega mesta niste upravičeni uporabljati nobenih podatkovnih zbirk, robotov, ali podobnih metod pridobivanja podatkov. Vsaka uporaba strani ali vsebina spletnega mesta, ki ni posebej navedena v tem dokumentu, je prepovedana in bo samodejno prekinila vaše pravice v zvezi z uporabo storitve in vsebine spletnega mesta, ki je tu dovoljena. Vse pravice Opti.Space ali njegovih pravic uporabe, ki niso izrecno dovoljene v teh pogojih uporabe, so pridržane Opti.Space in dajalcem dovoljenj.

Uporabniška vsebina, objavljena na Storitvi
Če ste ponudnik, vam je dovoljeno prikazati določene podatke v zvezi z vami ali vašim podjetjem ali organizacijo na delih spletnega mesta prek te Storitve, vključno z vašim prostorom (»profil«). Vaš profil bo drugim uporabnikom prikazal določene podatke o registraciji in drugo vsebino o vas ali o vaši družbi oz. organizaciji, vključno z vašim prostorom, ki ga naložite ali kako drugače v uporabo nudite Opti.Space v vašem profilu ( skupaj "vsebina profila"). Soglašate, da boste v svojem profilu posredovali točne in resnične podatke in takoj posodobili vsebino profila, da bo le-ta točna in ažurna.
Kot ponudnik na platformi Opti.Space vam ni dovoljeno v okviru vsebin o posameznem prostoru/lokaciji navesti svojega naziva in navajati kupca k sklenitvi posla mimo platforme Opti.Space. V skladu s tem ne smete navesti naslednjih podatkov:
• Ime in naziv ponudnika
• Svoje spletne strani
• Kontaktnih podatkov kot sta elektronska pošta, telefon in spletna stran
• Katerekoli podatke ali besedne zveze, ki nagovarjajo kupce k sklenitvi posla mimo platforme Opti.Space
Opti.Space si pridržuje pravico, da nedovoljeno vsebino odstrani in/ali nedovoljeno vsebino spremeni.
Odgovorni ste za vsebino profila, sporočila, opombe, besedilo, informacije, ponudbe, slike, povezave in katero koli drugo vsebino, ki jo naložite, objavite, prikažete ali drugače zagotovite Opti.Space za prikaz (v nadaljnjem besedilu: "objava") v ali preko Storitve, ali jo preko storitve prenesete ali delite z drugimi uporabniki ali tretjimi osebami (skupaj, "Uporabniška vsebina"). Prepovedano je objavljati, pošiljati ali distribuirati uporabniške vsebine, ki jih niste ustvarili, ali zanje nimate dovoljenja za objavo. Razumete in soglašate, da Opti.Space sme pregledati spletno mesto in da sme brez obvestila izbrisati ali odstraniti vsebino spletnega mesta ali uporabniško vsebino po lastni presoji iz katerega koli razloga ali brez razloga, vključno z vsebino uporabnika, za katero Opti.Space meni in oceni, da krši te splošne pogoje. Opti.Space nima varnostnih in shranjevalnih obveznosti glede vsebine uporabnika. Sami ste finančno odgovorni za izdelavo varnostnih kopij in nadomeščanje vsebine uporabnika, ki jo objavite ali shranite na spletnem mestu ali vnesete v Opti.Space.

Opti.Space ne preverja natančnosti, popolnosti, zanesljivosti ali avtentičnosti uporabniške vsebine, niti opisov prostorov ali informacij o razpoložljivosti prostorov, ki jih ponujajo ponudniki, in ne daje nobenih navedb ali jamstev v zvezi z uporabniško vsebino.

Ko na spletnem mestu objavljate uporabniško vsebino, Opti.Space podelite nepreklicno, trajno, ne-izključno, prenosljivo, polno plačano svetovno licenco (s pravico do podlicence) za uporabo, razmnoževanje, javno objavljanje, javno prikazovanje, spreminjanje, prevod odlomka (v celoti ali delno), objavljanje in širjenje uporabniške vsebine. Ob upoštevanju pravic, ki nam jih dodelite v teh splošnih pogojih, obdržite lastništvo nad vašo uporabniško vsebino.

Blagovne znamke
"Opti.Space" je blagovna znamka družbe Opti.Space d.o.o. "Opti.Space" skupaj z drugimi grafikami, logotipi, modeli, glavo strani, ikonami, skripto in imeni storitev na spletnem mestu predstavlja blagovno znamko ali skupek vseh pravic in upravičenj le-te v Sloveniji in drugih državah ("Opti.Space znamka" ). Niste upravičeni uporabljati oznak Opti.Space znamke ne kot dela blagovnih znamk ne kot dela domenskih imen v zvezi z izdelkom ali storitvijo na kakršen koli način, ki bi lahko povzročil zmedo ali ustvaril vtis, da Opti.Space podpira izdelek ali storitev. Brez predhodnega pisnega dovoljenja Opti.Space znamk niste upravičeni reproducirati ali uporabljati oznak Opti.Space.

Vedenje uporabnikov
Soglašate, da boste storitev uporabljali, kot je navedeno v teh splošnih pogojih ter da se boste v zvezi z uporabo storitve:
• vzdržali uporabe avtomatizirane skripte za zbiranje informacij ali drugačne interakcije s storitvijo ;
• vzdržali uporabe ročne ali avtomatske programske opreme, naprav, skript, robotov, stranskih vrat ali drugih sredstev ali procesov ali »spletnih pajkov«, »spletnih črvov« za dostop do spletnih strani ali drugih storitev, ki jih vsebuje storitev Opti.Space;
• vzdržali lažnega predstavljanja osebe ali subjekta, ali lažnega navajanja ali napačne predstave vas ali vaše pripadnosti osebi ali subjektu, vključno z dajanjem vtisa, da vsebina, ki ste jo naložili, objavili, prenesli, distribuirali ali omogočili kako drugače, izvira iz Opti.Space;
• vzdržali nalaganja, objavljanja, prenašanja, distribuiranja ali drugačnega nedovoljenega ali nepooblaščenega oglaševanja promocijskega gradiva, »neželene pošte«, »verižnih pisem«, »piramidnega sistema« ali katere koli druge prepovedane oblike nagovarjanja;
• da ne boste nalagali, objavili, prenašali, distribuirali, shranjevali ali drugače javno na spletnem mestu objavljali zasebnih informacij tretje osebe, vključno z naslovi, telefonskimi številkami, e-poštnimi naslovi, številkami za DDV in številkami kreditnih kartic;
• da ne boste motili ali poškodovali storitev Opti.Space z virusi, avtomatskim brisanjem sporočil, trojanskimi konji, škodljivimi programskimi kodami, zasipanjem s pingi, onemogočanjem storitve, stranskimi vrati, ponarejanjem podatkovnih paketov ali ponarejanjem naslova IP, ponarejenimi preusmeritvenimi informacijami, ali s ponarejenimi elektronskimi naslovi pošiljatelja ali podobnimi metodami ali tehnologijami;
• da ne boste ustrahovali ali nadlegovali drugega ali promovirali seksualnega gradiva, nasilja ali rasne, spolne, verske diskriminacije, diskriminacije na podlagi državljanstva, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali starosti;
• da ne boste naložili, objavljali, prenašali, distribuirali ali drugače dajali na voljo gradiv, ki kršijo avtorske pravice, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine tretje osebe;
• da ne boste nalagali, objavljali, prenašali, distribuirali ali kako drugače omogočili gradiva, ki je obrekljivo, obsceno, žaljivo, sovražno ali podžigalno;
• da ne boste nalagali, objavljali, prenašali, distribuirali ali kako drugače omogočili gradiv, ki bi predstavljala, spodbujala ali dajala navodila za kaznivo dejanje;
• da ne boste uporabili ali poskusili uporabiti drugega računa, storitve ali sistema brez dovoljenja Opti.Space ali ustvarili lažne identitete v storitvi;
• da ne boste uporabili storitev na način, ki bi lahko povzročil navzkrižje interesov ali spodkopal kvalitete storitve z izmenjavo / trgovanjem ocen storitve z drugimi uporabniki ali pisanjem ali spodbujanjem k lažnim ocenam storitve;
• da ne boste uporabili storitev na način, ki krši katero koli zakonodajo ali drugače izvajali nezakonite dejavnosti v zvezi z vašo uporabo storitve;
• da ne boste naložili, objavili, prenašali, distribuirali, shranjevali ali kako drugače dajali odgovorov, komentarjev, mnenj, analiz ali priporočil, za katera nimate dovoljenj niti jih niste usposobljeni zagotavljati; in
• da ne boste naložili, objavljali, prenašali, distribuirali, skladiščili ali kako drugače dali na voljo vsebine, ki je po izključni presoji Opti.Space sporna, ki omejuje ali onemogoča tretji osebi uporabo spletnega mesta ali ki lahko povzroči škodo ali odgovornost za Opti.Space ali njene uporabnike.


Uporaba brez visokega tveganja
Storitve niste upravičeni uporabljati v nobeni situaciji, v kateri bi okvara ali napaka uporabe Storitve lahko povzročila smrt ali hudo telesno poškodbo osebi oz. fizično ali okoljsko škodo ("uporaba visokega tveganja"). Uporaba z visokim tveganjem je STROGO PREPOVEDANA, Opti.Space pa izrecno zavrača odgovornost, ki je lahko posledica vaše uporabe storitve visokega tveganja ali prostora v obsegu, dovoljenem po veljavni zakonodaji.


Ostale garancije
Poleg vseh drugih navedb in jamstev v teh splošnih pogojih, zatrjujete in jamčite, da:
• Uporabniška vsebino in vsa druga vsebina, ki je bila poslana v storitev prek vašega računa ali ki ste jo kako drugače objavili, poslali ali distribuirali: (i) ne krši pravic tretjih oseb (vključno z avtorskimi pravicami, blagovno znamko, zasebnostjo, obveščanjem javnosti ali druge osebne ali lastninske pravice), (ii) ne vsebuje žaljivega, obrekljivega ali drugače nezakonitega gradiva in (iii) je resnična in točna.


Spletne strani tretjih oseb in vsebina
Spletne strani lahko vsebujejo (ali so vam lahko poslane prek storitve) povezave na druge spletne strani (»Spletna mesta tretjih oseb«) ter članke, fotografije, besedilo, grafiko, slike, modele, zvok, video, informacije in drugo vsebino ali predmete, ki pripadajo tretjim osebam ali izvirajo od njih ("Vsebina tretjih oseb"). Spletnih mest in vsebine tretjih oseb ne preučujemo, spremljamo ali preverjamo za zagotovitev točnosti, ustreznosti ali popolnosti in zato nismo odgovorni za spletna mesta tretjih oseb, ki so dostopna prek te strani, ali katere koli vsebine tretje stranke, objavljene na spletnem mestu, in ne odgovarjamo za vstope tretjih oseb na stran niti za vsebino njihovih objav, točnost podatkov, žaljivost, mnenja, postopke zasebnosti ali druge politike na spletnih mestih tretjih oseb ali za vsebino le-teh. Vključitev, povezovanje ali omogočanje uporabe katere koli spletne strani tretje osebe ali katere koli vsebine tretje osebe ne pomeni odobritve le-te s strani Opti.Space. Če se odločite zapustiti spletno mesto in dostopati do spletnih mest tretjih oseb, ali dostopati do vsebin tretjih oseb, ali jih uporabljati, to storite na lastno odgovornost, zato se zavedajte, da v tem primeru naši splošni pogoji in pravila ne veljajo. Pregledati ste dolžni veljavne pogoje in pravilnike, vključno s pravili o zasebnosti in prakso zbiranja podatkov na spletnem mestu, s katerega ste prišli, ali s katerega ste naložili aplikacije oz. na katerem ste aplikacije uporabljali.


Upravičenost
Ta storitev je namenjena izključno uporabnikom, ki so stari 18 let ali več. Vsaka oseba, ki je mlajša od 18 let in jo uporablja ali ima dostop do storitve, to vrši nepooblaščeno in krši te splošne pogoje. Z uporabo storitve izjavljate in jamčite, da ste stari 18 let ali več.


Pravilnik o avtorskih pravicah
Opti.Space spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih in pričakuje, da bodo uporabniki storitve storili enako. Opti.Space je v skladu z zakonom o avtorski in sorodnih pravicah ("ZASP"), katerega besedilo je na voljo na spletni strani Urada za intelektualno lastnino na naslovu http://www.uil-sipo.si/uil/urad/naslovnica/ .
Odgovorili bomo na obvestila o domnevni kršitvi avtorskih pravic, ki so v skladu z navedenim zakonom in drugimi veljavnimi zakoni ter so nam ustrezno posredovana.


V kolikor menite, da je bila uporabniška vsebina kopirana ali uporabljena na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, nam pošljite naslednje podatke:
• fizični ali elektronski podpis lastnika avtorskih pravic ali osebe, pooblaščene za delovanje v njihovem imenu;
• identifikacijo avtorsko zaščitenega dela, za katerega pravice se domneva, da so bile kršene;
• identifikacija materiala, za katerega se trdi, da krši ali je predmet kršitve, ki jo je treba odstraniti, ali dostop do katerega je onemogočen, in zadostne informacije, da najdemo gradivo;
• vaše kontaktne podatke, vključno z vašim naslovom, telefonsko številko in e-poštnim naslovom;
• izjavo, da ste v dobri veri, da uporaba materiala na način, zoper katerega se pritožujete, ni dovoljena s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega zastopnika ali po zakonu; in
• izjavo, da so podatki v obvestilu točni ter da ste pod kazensko odgovornostjo pooblaščeni, da ukrepate v imenu imetnika avtorskih pravic.


Če menite, da vaša uporabniška vsebina, ki je bila odstranjena po prejemu obvestila o kršitvi avtorskih pravic, dejansko le-teh ne krši in imate potrebne pravice za objavo vaše uporabniške vsebine, nam pošljite dopis, ki vsebuje naslednje podatke:
• vaš fizični ali elektronski podpis (s celotnim imenom);
• uporabniško vsebino, ki je bila odstranjena, ali do katere je bil onemogočen dostop in mesto, na katerem se je pojavila uporabniška vsebina, preden je bila odstranjena ali onemogočena;
• izjavo, da ste v dobri veri, da je bila uporabniška vsebina odstranjena ali onemogočena zaradi napake ali napačne identifikacije le-te; in
• vaše ime, naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov ter izjavo, da boste sprejeli vročitev postopka od osebe, ki je podala prvotno obvestilo o domnevni kršitvi.
Če prejmemo takšen odgovor zoper obvestilo, lahko kopijo odgovora na obvestilo pošljemo osebi, ki navaja kršitev avtorskih pravic, in osebo obvestimo, da lahko ponovno objavimo odstranjeno uporabniško vsebino v desetih delovnih dneh.
Razen če oseba, ki navaja kršitev avtorskih pravic, vloži tožbo zoper ponudnika uporabniške vsebine, člana ali uporabnika, se odstranjena uporabniška vsebina lahko zamenja v 10 do 14 delovnih dneh ali v daljšem roku po prejemu ugovora zoper obvestilo po skrbni presoji Opti.Space.
Vložitev odgovora zoper obvestilo, lahko, zaradi določitve lastništva, vodi do pravdnega postopka med vami in stranko, ki se pritožuje. Zavedajte se, da v vaši državi lahko pride do škodljivih pravnih posledic, če ta postopek pričnete v slabi veri.
Pridržujemo si pravico, da odstranimo uporabniško vsebino, za katero domnevamo, da predstavlja kršitev, brez predhodnega obvestila in po lastni presoji. V primeru, da je uporabnik ugotovljen kot ponavljajoči se kršitelj, lahko Opti.Space ukine njegov uporabniški račun.


Eskulpacija
Opti.Space ni na noben način odgovoren za vsebino uporabnika ali vsebino tretje osebe, objavljene na spletnem mestu ali prikazano v povezavi s storitvijo, zlasti glede točnosti opisov prostora, informacij o razpoložljivosti prostora ali informacij o kupcu storitev. Čeprav nudimo pravila za ravnanje/obnašanje uporabnika in njegove objave, ne nadzorujemo in ne odgovarjamo za to, kar uporabniki objavljajo, prenašajo ali distribuirajo na spletnem mestu in nismo odgovorni za žaljive, neprimerne, obscene, nezakonite ali neprimerne vsebine, s katerimi se lahko srečate na spletnem mestu ali v povezavi z uporabniško vsebino oz. vsebino tretje osebe. Opti.Space ni odgovoren za ravnanje uporabnika na spletu ali izven spleta niti za neupoštevanje pogojev in pravilnikov, ki se nanašajo na uporabo prostora. Storitev občasno ne bo na voljo zaradi vzdrževanja ali drugih razlogov. Opti.Space ni odgovoren za prekinitev, zamudo pri delovanju ali prenos, krajo ali uničenje, nepooblaščen dostop ali spreminjanje uporabniških sporočil ali katere koli druge vsebine, ki je na voljo prek storitve. Opti.Space na noben način ni odgovoren za morebitno telesno poškodbo ali smrt, ki je posledica uporabe storitve, uporabniške vsebine ali vsebine tretje osebe ali uporabe prostorov, izdelkov ali storitev, ki jih zagotovijo uporabniki.


OPTI.SPACE NUDI TUKAJ NAVEDENO STORITEV PONUDNIKOM IN KUPCEM STORITEV, Z NAVEDENIMI IZJEMAMI, ZATO OPTI.SPACE IN NJEGOVI PONUDNIKI ZANIKAJO IN ZAVRAČAJO KAKRŠNE KOLI DRUGE IZJAVE IN JAMSTVA V ZVEZI S STORITVIJO IN PROSTORI, BODISI IZRECNE ALI IMPLICIRANE, VKLJUČNO Z IMPLICIRANIMI ZAGOTOVILI PRAVNIH NASLOVOV OZ. PRAVIC, PRODAJANOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE. OPTI.SPACE NE MORE JAMČITI IN NE POSREDUJE PONUDNIKOM NITI KUPCEM STORITEV, PONUDNIKI PA NE MOREJO JAMČITI IN NE ZAGOTOVITI KUPCEM STORITEV, POSEBNIH REZULTATOV IZ UPORABE STORITVE ALI PROSTORA. BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA, OPTI.SPACE NE ZAGOTAVLJA IN NE JAMČI, DA SO PROGRAMSKE OPREME VSEBINE ALI MATERIALI, KI SO NA VOLJO PREKO STORITVE, TOČNI, POPOLNI, ZANESLJIVI ALI BREZ NAPAK; OPTI.SPACE NE ZAGOTAVLJA IN NE JAMČI, DA BO STORITEV ALI REZERVACIJA PROSTORA SPREJEMLJIVA GLEDE NA VAŠE ZAHTEVE; DA VSAK PROSTOR USTREZA VELJAVNIM PRAVNIM STANDARDOM IN DA JE VAREN TER PRIMEREN ZA NAMENJENO UPORABO. OPTI.SPACE NE JAMČI, DA BO STORITEV VEDNO IN POVSOD NA VOLJO NEPREKINJENO ALI VARNO, DA SO VSE NAPAKE ODPRAVLJENE, ALI DA SO STORITVE ALI STREŽNIKI BREZ VIRUSOV IN DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT.
TA IZJAVA O EKSKULPACIJI ODGOVORNOSTI SE UPORABLJA V NAJVEČJEM OBSEGU, KI JE DOVOLJEN PO VELJAVNI ZAKONODAJI.


Omejitev odgovornosti
OPTI.SPACE, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJEGOVI ZAPOSLENI, AGENTI, PODRUŽNICE ALI DOBAVITELJI NAPRAM VAM ALI NAPRAM TRETJIM OSEBAM NISO ODGOVORNI ZA NOBENO POSREDNO, POSLEDIČNO, NAKLJUČNO ALI SICER POVZROČENO ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA, IZGUBLJENE PODATKE, TELESNE POŠKODBE ALI MATERIALNO ŠKODO, KATERE KOLI VRSTE, KI IZHAJAJO IZ UPORABE STORITVE, VSEBINE ALI DRUGIH MATERIALOV, DOSTOPNIH PREK ALI PRENESENIH IZ STORITVE, ALI UPORABE PROSTORA KUPCA STORITVE, ČETUDI JE OPTI.SPACE VEDEL, ALI JE BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. NE GLEDE NA NAVEDENO PA OPTI.SPACE, V NAJVEČJEM OBSEGU, DOVOLJENIM Z ZAKONOM, NI ODGOVOREN ZA IZGUBO ALI ŠKODO, KI IZHAJA IZ POSLOV, DOGOVOROV ALI SPOROV MED PONUDNIKI IN KUPCI STORITEV.


Ukinitev
Opti.Space lahko trajno ali začasno ukine vaš račun ali možnost uporabe storitve v celoti ali delno brez predhodnega obvestila v primeru, da (i) kršite te splošne pogoje, morebitne Pogodbe o rabi ali najemu prostora (vključno z morebitnim veljavnim hišnim redom) ali kršite vsa druga pravila, ki urejajo uporabo storitve, (ii) lahko vaše ravnanje škoduje Opti.Space ali drugim, (iii) prejmete negativno oceno drugih uporabnikov ali (iv) če Opti.Space drugače določi po lastni presoji. Če trajno ali začasno ukinemo vaš račun ali možnost uporabe storitve, (a) bodo vse trajajoče ali prihodnje rezervacije vas kot kupca storitve ali ponudnika takoj prekinjene; (b) lahko kupcem storitev ali ponudnikom sporočimo, da so bile te rezervacije preklicane; (c) ponudnikom lahko v celoti povrnemo stroške za vse potrjene rezervacije kupca storitve; in (d) ne boste upravičeni do nadomestila za rezervacije, ki so bile preklicane zaradi trajne ali začasne ukinitve vašega računa.
Opti.Space lahko kadar koli spremeni storitev in vsebine, programsko opremo in druge elemente v storitvi. Omemba podjetja, organizacije, izdelka ali storitve oz. druge informacije na Storitvi ne pomenijo podpore, sponzorstva ali priporočila zanj niti povezanosti z Opti.Space.
Račun Opti.Space lahko kadarkoli ukinete tako, da Opti.Space pošljete obvestilo o prenehanju v skladu z navodili, ki so na voljo prek storitve pri čemer ste dolžni tekoče rezervacije, ki so že bile sklenjene, izpolniti v celoti. Opti.Space vam lahko kadar koli po ukinitvi vašega računa onemogoči dostop do, uporabo ali sodelovanje v storitvi, vključno s katero koli vsebino v njej. Ne glede na drugačne navedbe bo Opti.Space ob ukinitvi računa odstranil vaš profil in prenehal prikazovati vsebine profila, vključno s vašim prostorom na storitvi ali prek nje.


Reševanje sporov

Prvi neformalni proces
Soglašate, da če imate kakršnekoli spore z Opti.Space, ki se kakorkoli nanašajo na te splošne pogoje ali zaradi dostopa do storitve ali uporabe storitve, najprej stopite v stik nami, da poskusimo spor rešiti neformalno.
Vsako zahtevo ali spor v zvezi s temi splošnimi pogoji in določili ali v povezavi s stranjo se bo reševala v skladu s slovenskim pravom po stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.


Odškodnina
Soglašate, da zoper Opti.Space ne boste vlagali zahtevkov, ki bi zatrjevali njegovo odškodninsko odgovornost za izgubo, nastalo škodo, stroške in izdatke, vključno z odvetniškimi stroški, ki izhajajo iz ali so v zvezi s katero koli uporabniško vsebino, ki jo objavljate ali distribuirate bodisi preko storitve, vaše uporabe ali sodelovanja v storitvi, vaših interakcij z drugimi uporabniki storitve in kakršne koli kršitve teh splošnih pogojev, morebitne Pogodbe o rabi ali najemu prostorov ali katerega koli zakona ali pravic tretjih oseb.


Razno
Ti splošni pogoji, cenik storitev in politika zasebnosti predstavljajo celoten sporazum med vami in Opti.Space glede uporabe storitve in nadomeščajo vse predhodne dogovore med vami in Opti.Space v zvezi z vašo uporabo storitve. Če Opti.Space ne izvaja ali ne uveljavlja pravic ali določb teh splošnih pogojev, to ne pomeni odpovedi tem pravicam. Če se ugotovi, da je katerakoli določba teh splošnih pogojev nezakonita, nična ali neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb. Ti splošni pogoji niso prenosljivi na tretje osebe.


Ustvarjeno 1.3.2019

©Opti.Space d.o.o.